توضیحات : تعویض پروتز خراب

توضیحات : جراحی پروتز سینه ۲۵۰ سی سی بعد از ۶هفته