توضیحات : تعویض پروتز خراب

جراحی سینه

توضیحات : جراحی پروتز سینه ۲۵۰ سی سی بعد از ۶هفته

توضیحات : جراحی پروتز سینه ۳۲۰ سی سی منتور