گالری تصاویر پروتز سینه 

 یک ماه بعد از ماستوپکسی پروتز 

پروتز ماستوپکسی سینه
پروتز ماستوپکسی سینه

گالری تصاویر ماستوپکسی

گالری تصاویر ماستوپکسی + پروتز سینه

پروتز سینه یک هفته و 6 ماه بعد از عمل 

پروتز سینه
پروتز سینه
پروتز سینه
پروتز سینه
پروتز سینه
پروتز سینه
پروتز سینه
پروتز سینه
پروتز سینه

پروتز سینه 20 روز بعد از عمل 

پروتز سینه 2
پروتز سینه 2
پروتز سینه 2
پروتز سینه 2
پروتز سینه 2

پروتز سینه 20 روز بعد از عمل 

پروتز سینه 2
پروتز سینه 2
پروتز سینه 2
پروتز سینه 2
پروتز سینه 2

پروتز سینه یک هفته و 2 ماه بعد از عمل 

پروتز سینه 2
پروتز سینه 2
پروتز سینه 2
پروتز سینه 2
پروتز سینه 2